MAARS có khả năng theo dõi, xác định mục tiêu và tấn công bằng súng máy hoặc súng phóng lựu.