Mewtwo là Pokémon được mong đợi nhất trong Pokémon GO!.