Chiếc điện thoại BlackBerry Neon/Hamburg vừa lộ giá bán cho phiên bản không khóa mạng khoảng 270 USD.