Lần này không phải là Samsung mà chính khách hàng của Apple đã đê đơn kiện công ty ra tòa vì đổi iPad đã qua tân trang cho họ theo chương trình AppleCare+ .