Tại mặt đất, găng tay này giúp công nhân làm việc hoài không mỏi, hoặc ứng dụng trong y học giúp phục hồi chấn thương.