Trên Facebook cũng bắt đầu xuất hiện lời cáo buộc dành cho ứng dụng này.