Một clip 3 giây là đủ để đánh giá số lượng và kiểm tra tình trạng di chuyển của tinh trùng.