Bức tường này rộng tới 1,5 km vuông, được đặt ngay tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ.