Có rất nhiều con số khuyến cáo về số lượng đường bạn nên tiêu thụ mỗi ngày.