Công nghệ dịch thuật hiện nay đã tiến một bước dài và có thể cung cấp các đoạn dịch ở chất lượng tương đối tốt, nhưng chúng ta vẫn cần thứ gì đó thực sự có thể nói cùng một ngôn ngữ với người dùng với sự tinh tế và linh hoạt ở mức cao.