Oppo "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", kết hợp với 1 chiến lược marketing rất khôn ngoan.