̣ sinh thái thiết bị Internet of Things của Xiaomi ngày càng mở rộng.