Công ty trình duyệt đến từ Na Uy đã bán đi mảng trình duyệt, hiệu suất ứng dụng và cả tên gọi của mình!