Công ty Somaltus LLC đã gửi đơn kiện hãng “Táo Khuyết” lên toà án Đông Texas (Mỹ).