“Đất hiếm”, cụm từ mà khi nhắc tới chúng bạn đã có cảm giác rằng chúng rất hiếm. Thực ra không phải.