Một khi dính vào đường, những gì nó gây ra thật độc hại.