Thiết kế phin pha cafe không thay đổi mấy kể từ khi được phát minh năm 1929.