Chữa bệnh cho chó thật bằng chó giả. Đây không phải là viễn tưởng, đây là khoa học!