Một sản phẩm custom được thực hiện bởi người Việt.