Sự di chuyển của vi khuẩn có thể tạo ra điện cho thiết bị điện tử.