Tất nhiên con số này không phải tiền mặt mà là giá trị cổ phiếu của Nintendo trên thị trường chứng khoán.