Ngôi sao cách chúng ta 238.900 dặm mới chính là mục tiêu tối quan trọng cần được để tâm đến nếu nhân loại muốn tiếp tục tồn tại và phát triển.