Không phải chỉ khiến bạn thấy khó chịu, đó cũng là một vấn đề môi trường.