Dưới đây là những quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất, theo OECD.