Số lượng bù nhìn rơm lên tới 350 con so với số người còn sống chỉ là 40 người.