Công ty phần mềm nổi tiếng thế giới nay lại tiếp tục dẫn đầu nhiều thành tựu bất ngờ khác khi áp dụng cả lĩnh vực sinh học di truyền vào công nghệ của mình.