Ở Úc, một đồn cảnh sát được Pokémon Go! xác định là... Pokestop!