Nói về độ phá bĩnh chắc khó có gì bằng được phần mềm cập nhật của Windows 10.