Juno là một trong những sứ mệnh đặc biệt của NASA, là điều khó khăn nhất mà NASA từng làm được.