Trái tim hỏng do căn bệnh tim di truyền, Stan Larkin đã sống một năm trời không có tim để chờ người hiến tạng. Anh dã vượt qua gian đoạn khó khăn ấy như thế nào?