“Có bao nhiêu người nghèo trên thế giới phải chết, trước khi chúng ta kịp nhận ra đây là một “tội ác chống nhân loại”?”