Nhưng tốc độ Internet di động lại chỉ bằng 1/3 Trung Quốc.