Vì nghê nghiệp của tôi là kĩ sư khí động học, tôi nhận ra rằng để những con rồng này bay được, thế giới trong phim phải vận hành khác thế giới thực một chút.