Bạn nghĩ nơi nhiệt độ lạnh nhất sẽ là bao nhiêu? Vô hạn độ chăng? Nhầm rồi!