Dám chắc bạn chưa từng thử hết tất cả các hương vị của nước hãng nước ngọt có gas này.