Kết quả điều tra cho thấy có đến 53% học sinh tại Nhật Bản “không bao giờ đi nặng ở trường” hoặc “chỉ đại tiện ở trường khi không thể nhịn nổi nữa”.