Khi vi xử lí 2 nhân, 4 nhân đã là phổ cập tin học, các máy chủ lớn sẽ sử dụng CPU có bao nhiêu nhân?