Sản phẩm này là minh chứng cho thấy, khi sự lười biếng đi cùng với óc sáng tạo, hiệu quả sẽ vươn xa đến đâu.