5 ngày ăn ít đi mỗi tháng, bạn đang bỏ vào ống tiết kiệm chính những năm tháng sau này của cuộc đời mình.