Những tòa nhà này đã dành chiến thắng trong hạng mục đẹp nhất từng châu lục của hội đồng CTBUH.