Các công ty có thể học được gì từ video tuyên truyền thất bại này của Trung Quốc.