Sự liên tưởng thú vị giữa 2 ngành nghề không có gì liên quan tới nhau...