Một dung lượng không hề phổ thông, hướng tới đối tượng khách hàng không hề phổ thông.