Mới đây, startup Airbnb tiếp tục vòng kêu gọi vốn mới mà có thể giúp tăng giá trị lên 30 tỷ USD.