Đếm số miếng cắn trực quan và hiệu quả hơn so với tính toán calo.