Liệu hình thức thương mại trực tuyến này sẽ có lịch sử mở đầu "tiếp tay" cho Pizza - một thức ăn thuộc loại ưa chuộng nhất thời bấy giờ hay chăng?