Một tiến trình chạy ngầm của hệ thống Android luôn hoạt động ở mức trên 20% là nguyên nhân gây ra vấn đề này.