Phương thức ăn cắp thậm chí chưa thấy trong phim giả tưởng nào, các nhà khoa học đã đi trước vài bước.