Một bang ở Mỹ vừa đưa vào sử dụng chó nghiệp vụ được huấn luyện để đánh hơi những thiết bị như điện thoại, USB chứa phim ảnh đồi trụy bất hợp pháp, đặc biệt là phim ấu dâm.