Một chiếc card đồ họa có đủ khả năng cho GTX 1080 "ăn hành".